http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3463871.jpg http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/2283082.jpg http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/8439843.jpg

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Email Drukuj PDF

Cele projektu

 

Istniejąca infrastruktura i wpływ projektu - analizując problemy miasta, do których rozwiązania przyczynić ma się realizacja niniejszego projektu, należy przede wszystkim zauważyć, iż obecnie ruch tranzytowy i ruch pojazdów ciężkich transportujących ładunki do portu morskiego Kołobrzeg odbywa się przez tereny centrum miasta. Stan znajdującej się tam infrastruktury drogowej powoduje całkowitą niedrożność systemu transportowego do portu, gdyż trasa przebiega przez jedną wąską drogę zlokalizowaną w strefie uzdrowiskowej. W związku z tym za kluczowy problem, na który odpowiada przedmiotowy projekt oraz który stanowi zasadniczą przesłankę wskazującą na konieczność jego realizacji uznano utrudniony dostęp do portu morskiego Kołobrzeg od strony lądu, spowodowany niewydolnością komunikacyjną miasta Kołobrzeg. Zła dostępność portu od strony lądu jest w chwili obecnej jedną z najważniejszych barier jego rozwoju. Trzyetapowa budowa obwodnicy to przedsięwzięcie stanowiące jednocześnie niezbędną kontynuację wielomilionowych inwestycji dokonanych już w celu poszerzenia wejścia do portu od strony morza.

 

 

Zły stan techniczny dróg stanowiących obecnie dojazd do portu - należy stwierdzić, że istniejąca konstrukcja nawierzchni ulic, które podlegały będą modernizacji, a obecnie umożliwiają dojazd do portu morskiego Kołobrzeg, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W podłożu pod nawierzchnią zalegają piaski drobne, piaski gliniaste bądź też gliny piaszczyste. Występują tutaj liczne wyboje, koleiny, zapadnięcia oraz obłamania krawędzi jezdni. Parametry techniczne odbiegają od normatywnych narażając przez to zmotoryzowanych na niedogodności oraz niebezpieczeństwo uszkodzeń pojazdów. Wymusza to konieczność zmniejszenia prędkości jazdy na omawianym odcinku, co powoduje występowanie zatorów drogowych, zwłaszcza w czasie manewru wjazdu lub wyjazdu z portu ładunków samochodowych, kiedy to wzywana jest często Policja lub Straż Miejska, aby wstrzymać na ten czas ruch pojazdów i pieszych. Ponadto stan istniejących sieci odwodnienia jest zły, a przepustowości niejednokrotnie są zbyt małe na przejęcie wód opadowych nawet dla obecnego zagospodarowania zlewni, co przyczynia się do dalszej, ciągłej degradacji istniejącej nawierzchni. Mała płynność ruchu powoduje zwiększającą się emisję szkodliwych substancji oraz hałasu komunikacyjnego. Pomijając kwestię bardzo niskiego komfortu przejazdu, dla kierowców występowanie ubytków w jezdni wiąże się z częstymi uszkodzeniami pojazdów.

 

Zahamowanie rozwoju portu morskiego Kołobrzeg - istniejąca trasa dostępu do portu nie jest przystosowana do prowadzenia ruchu o tak dużym natężeniu, jak również ruchu pojazdów ciężkich. Złe połączenie drogowe z portem morskim w Kołobrzegu są jedną z głównych barier w jego rozbudowie i wzroście jego znaczenia. Potrzeba ożywienia rozwoju portu morskiego w Kołobrzegu jest o tyle pilna, iż rynek usług portowych stał się w ostatnich latach areną coraz ostrzejszej konkurencji. Dobrze rozwinięta lądowa infrastruktura transportowa zwiększa możliwości zabiegania o ładunki ze strony portu morskiego. W przypadku portu w Kołobrzegu największym problemem jest bez wątpienia połączenie portu z drogami krajowymi i wojewódzkimi. Obecna sytuacja uniemożliwia nie tylko rozwój gospodarczy portu morskiego, ale również całego miasta.

 

Niewydolność układu komunikacyjnego Kołobrzegu - główny problem w ruchu drogowym miasta Kołobrzeg stanowi nakładanie się ruchu tranzytowego i turystycznego na wewnątrzmiejski, na wspólnych ciągach komunikacyjnych. Nieprzystosowana do występującego w mieście ruchu sieć ulic powoduje niewydolność układu drogowego Kołobrzegu. Problemem wymagającym podjęcia najpilniejszych działań jest odciążenie tej części układu komunikacyjnego Kołobrzegu, która zapewnia obecnie jedyny dojazd do portu morskiego.

 

Zaprezentowana powyżej identyfikacja problemów pozwoliła w następnej kolejności na zdiagnozowanie celów, które mają zostać osiągnięte dzięki realizacji projektu.

 

Celem ogólnym przedmiotowego projektu (celem na poziomie oddziaływań, który ma zostać osiągnięty w dłuższej perspektywie czasowej), jest zwiększenie konkurencyjności portu morskiego Kołobrzeg poprzez poprawę jego dostępności od strony lądu. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby w odniesieniu do trudnej sytuacji drogowej miasta. Beneficjentami pośrednimi projektu będą nie tylko mieszkańcy Kołobrzegu czy województwa zachodniopomorskiego, gdyż oddziaływanie projektu nie ogranicza się jedynie do zasięgu lokalnego, ani nawet regionalnego. Oczekiwane oddziaływania obejmą także szersze grupy docelowe, wśród których można wyróżnić przede wszystkim spedytorów i innych przewoźników krajowych i międzynarodowych przewożących towar z i do portu morskiego w Kołobrzegu transportem drogowym czy turystów z kraju i zagranicy odwiedzających miasto lub udających się z niego dalej drogą morską do krajów skandynawskich.

 

Projekt jako jeden z etapów projektu pn. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu jest niezależny technicznie i finansowo od etapów pozostałych i jest zdolny do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu realizacji inwestycji. Projekt znajduje się na liście podstawowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Projekt jest zgodny z celami osi priorytetowej i wpływa na ich realizację – projekt dotyczy poprawy infrastruktury dostępowej od strony lądu do portu. Projekt jest w pełni przygotowany do realizacji tj. posiadane jest prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane w 100%, posiada pełną dokumentację techniczną (projekt budowlany) i uzyskane zostało pozwolenie na realizację inwestycji z właściwego organu, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującą cały zakres projektu, wyłoniono także wykonawcę robót budowlanych i inżyniera kontraktu na podstawie dokumentacji przetargowej (zweryfikowana pozytywnie przez CUPT). Projekt jest komplementarny z projektami zaakceptowanymi do realizacji - pozostałe dwa etapy projektu pn. "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu" również zostały wpisane na podstawową listę projektów indywidualnych.. Prowadzone są intensywne prace przygotowawcze w kierunku realizacji pozostałych etapów. Zgodnie z przeprowadzoną analizą finansową wskaźnik efektywności ekonomicznej (ENPV) jest większy od 0, natomiast efektywność ekonomiczna wyrażona jako ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji ERR jest > 20%.

 

Powiązanie projektu z dokumentami strategicznymi na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym:

 

Strategia Goeteborska
Projekt wpisuje się w Strategię Goeteborską gdyż wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój – jak sprecyzowano w strategii - Zagęszczenie transportu gwałtownie wzrasta i zbliża się do punktu krytycznego (gridlock). Wpływa to głównie na tereny zurbanizowane, które zmagają się również z takimi problemami jak niszczenie śródmieść, rozwój przedmieść, koncentracja dotkliwej biedy i osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa. Nierównowaga regionalna UE pozostaje poważnym problemem. Zaproponowanym działaniem zapobiegawczym, który jest realizowany przez niniejszy projekt jest: Wspólna Polityka Transportowa powinna zająć się rosnącymi poziomami zagęszczenia ruchu i zanieczyszczeń i zachęcać do wykorzystania bardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu.

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
Projekt wpisuje się w Priorytet 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej". Powstrzymaniu regresu w transporcie morskim posłuży podniesienie atrakcyjności polskich portów (głównie poprzez doinwestowanie infrastruktury portowej, zapewnienie sprawnego dostępu drogowego i kolejowego do portów morskich, poprawę zarządzania logistyką). Projekt jest również częściowo komplementarny z priorytetem 6. "Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej", zwłaszcza z zamierzeniem podniesienia konkurencyjności polskich regionów, przy którym wskazano, że niezbędne jest wspieranie rozbudowy infrastruktury decydującej o konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych regionów, a istotne znaczenie ma poprawa w tym celu infrastruktury transportowej oraz - w rejonach morskich – wsparcie infrastruktury portowej.

 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Przedmiotowy projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz "Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej", gdyż dzięki rozwoju lokalnego portu przeciwdziała marginalizacji polskiego wybrzeża środkowego – regionu znajdującego się pomiędzy portami o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jako słabą stronę polskiej gospodarki wskazano m.in. "Brak zintegrowanych systemów połączeń portów morskich z inną infrastrukturą transportową" oraz "Słaby dostęp do portów od strony morza i lądu". W załączniku 1. stwierdzono ponadto, iż "zły stan techniczny infrastruktury portowej poważnie osłabia konkurencyjność portów. Niezadowalający jest również stan infrastruktury dostępu do portów, zarówno od strony morza, jak i lądu, co wydłuża czas operacji ładunkowych w łańcuchach lądowo-morskich, zwiększa koszty wykonywania usług i ogranicza asortyment obsługiwanych ładunków".

 

Strategia Rozwoju Polskiej Gospodarki Morskiej do roku 2015
Przedmiotowy projekt – pomimo iż nie dotyczy wymienionych w dokumencie portów
o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki – przyczynia się do realizacji celów zawartych w strategii. Realizacja niniejszego projektu umożliwi włączenie portu Kołobrzeg
do infrastruktury transportowej kraju i przyczyni się do wzrostu udziału sektora gospodarki morskiej w tworzeniu PKB.

 

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku
W dokumencie tym jako ważniejsze porty regionalne wymieniono m.in. Kołobrzeg. W analizie SWOT przeprowadzonej dla portów regionalnych jako jedną z najważniejszych słabych stron wskazano: "ograniczoną dostępność transportową od strony lądu i morza". Projekt doskonale wpisuje się w priorytet 1: Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów. Realizacja inwestycji znacząco poprawi dostępność portu morskiego Kołobrzeg od strony lądu, przyczyniając się do wzrostu jego konkurencyjności.

 

Strategia rozwoju gospodarki morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015
Projekt idealnie wpisuje się w Cel 3 dokumentu - Stworzenie zrównoważonego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportowego w województwie zachodniopomorskim (..) w tym budowa i modernizacją dróg kołowych i kolejowych w porcie Kołobrzeg, budowa i przebudowa dróg łączących port z krajową siecią transportową;

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego Powiatu Kołobrzeskiego
W dokumencie sformułowano m.in. konieczność przebudowy miejskiej infrastruktury drogowej w Kołobrzegu w kierunku przesunięcia ruchu samochodów ciężarowych z i do portu, na układ droga nr 162-droga nr 6. Projekt idealnie realizuje to założenie.

 

Strategia Rozwoju Portu Morskiego Kołobrzeg
Przedmiotowy projekt jest w pełni zgodny z celem operacyjnym 2.2.2. "Poprawa zewnętrznego systemu komunikacyjnego łączącego port handlowy z zapleczem lądowym", w ramach celu pośredniego 2.2. "Poprawa zewnętrznego i wewnętrznego systemu komunikacyjnego", celu strategicznego 2. Wykorzystanie potencjału portu handlowego. Co ważne, budowa drogi umożliwiającej bezproblemowy dojazd do terenów portowych zapewni także wzmocnienie pozycji gospodarczej portu na rynku usług transportowych.

 

Szerzej o dokumentach strategicznych w jakie wpisuje się projekt omówiono w Studium Wykonalności projektu.

 

Cele społeczno – gospodarcze

 

Projekt jest zgodny z polityką równości szans rozumianą jako uwzględnienie potrzeb i problemów grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji, w tym m.in. kobiet, osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych. Tym samym stanowi jeden z istotnych elementów polityki inwestycyjnej miasta, zorientowanej na wyrównywanie szans rozwojowych w ujęciu społecznym i gospodarczym. Odbiorcami i "beneficjentami" rezultatów projektu będą wszyscy mieszkańcy i użytkownicy dróg bez względu na płeć, wiek czy sprawność, odczuwający wyraźną poprawę wskutek zmniejszenia problemów, jakie droga obecnie generuje. Rozwiązanie specyficznych barier rozwojowych, występujących obecnie w mieście i regionie ze względu na stan dróg, umożliwi wzrost gospodarczy, sprzyja podniesieniu zatrudnienia oraz bezpośredniemu zwiększeniu partycypacji grup w trudniejszej sytuacji w życiu społeczno-ekonomicznym regionu i kraju. Ze względu na lokalizację projekt wpłynie na pobudzenie gospodarcze, zapobieganie marginalizacji gospodarczej i wyłączenie z procesów wzrostu niektórych obszarów w regionie. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez polepszenie dostępności terenów portowych oraz szereg podmiotów gospodarczych zrealizowanych bezpośrednio wzdłuż przebiegu drogi. Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności firm oraz do zachowania i kreowania trwałych miejsc pracy. Poprzez stymulowanie zatrudnienia projekt wpisuje się w politykę zapobiegania społecznym problemom związanym z bezrobociem, co jest niezmiernie istotne w obliczu kryzysu ekonomicznego. W efekcie projekt przyczyni się do stwarzania warunków równego startu tym, którzy utracili zatrudnienie i mogą je ponownie znaleźć w istniejących oraz nowych firmach, obsługiwanych przez niniejszą inwestycję.

 

Przebudowana droga oprócz dużej liczby MSP obsługiwać będzie także liczne obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, obiekt Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Portu Jachtowego czy Stadionu Miejskiego położonych tuż obok ulicy. Tym samym realizacja omawianej infrastruktury wzmocni zdecydowanie realizację funkcji społecznych w mieście i regionie, których odbiorcami są m.in. dzieci, osoby starsze czy niepełnosprawne. Wybudowane obiekty, w tym zwłaszcza ciągi piesze oraz przejścia podziemne i naziemne oraz skrzyżowania uwzględniają potrzeby osób starszych (wysepki, spadki, wygrodzenia, pochylnie), mniej lub niepełnosprawnych ruchowo. Udogodnienia dla niepełnosprawnych to m.in.: wysepki kanalizujące ruch, przebudowane skrzyżowania, obniżenia krawężników i obniżone stopnice przy przejściach, poprawa oświetlenia, pochylnie dla osób na wózkach itp. Ważnym polem oddziaływania projektu jest wzrost mobilności społeczności regionu poprzez umożliwienie łatwiejszego dostępu do sieci dróg głównych oraz wprowadzenie i integrację połączeń systemu komunikacji zbiorowej. Poprzez wzrost dostępności do układu dróg głównych oraz komunikacji zbiorowej, warunkujących obecnie dostęp do rynku pracy projekt wpisuje się w politykę stwarzania szans startu na rynku pracy dla osób młodych oraz kobiet, stanowiących większość wśród osób bezrobotnych. Co do zasady projekt umożliwia zwiększenie partycypacji kobiet w życiu społeczno-gospodarczym ze względu na spodziewane efekty dotyczące zatrudnienia w istniejących i nowych podmiotach gospodarczych oraz wzrost mobilności na poziomie miasta i regionu (poprzez poprawę warunków i separację ruchu lokalnego od tranzytowego, promowanie transportu lokalnego, w tym zbiorowego, polepszenie warunków dojazdu do pracy).

 

Do celów mierzalnych niniejszego projektu zaliczyć należy korzyści ekonomiczne:

  • Redukcja kosztów czasu użytkowników pojazdów (pasażerowie + kierowcy)
  • Redukcja kosztów wypadków drogowych
  • Redukcja kosztów zanieczyszczenia środowiska przez pojazdy.

 

Wkład w realizację programu operacyjnego

Wszystkie poniesione koszty w ramach projektu w 100% realizują założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przyczyniają do osiągnięcia celów Priorytetu VII Realizacja projektu umożliwi oddanie konkretnych, stosunkowo łatwo mierzalnych, produktów przedsięwzięcia. Stanowiły one będą materialny efekt realizacji omawianego projektu, mierzony konkretnymi wartościami.

 

Oczekiwane produkty realizacji projektu

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie drugi odcinek obwodnicy Kołobrzegu o długości 2,93 km (2927,9 m), prowadzący od nowoprojektowanego mostu na Kanale Drzewnym do ulicy 6. Dywizji Piechoty. Warto zaznaczyć, iż główny ciąg drogowy objęty II etapem inwestycji, tj. ulice Solna, Żurawia, Toruńska i nowoprojektowana, przewidziany jest jako dwupasmowy. Pozostałe przebudowane drogi będą miały łączną długość 2,72 km (w sumie 5,64 km przebudowanych dróg). Co się zaś tyczy całkowitej liczby bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy, nie przewiduje się ich powstania.

 

Oczekiwane rezultaty projektu:

Wskaźnikiem rezultatu dla Działania 7.2 jest zdolność przeładunkowa portu, który w przypadku niniejszego projektu jest nieadekwatny. Wielkość przeładunków w porcie Kołobrzeg utrzymuje się na podobnym poziomie od kliku lat. Projekt ma charakter drogowy, dlatego adekwatnym wskaźnikiem jest "zwiększenie przepustowości drogi na odcinku od mostu nad Kanałem Drzewnym do ul. 6 Dywizji Piechoty". Zgodnie z założeniami technologicznymi projektowana przepustowość drogi, definiowana jako największa liczba jednostek (pojazdów), którą może przepuścić przekrój drogi (w obu kierunkach) w jednostce czasu, wyrażona w pojazdach rzeczywistych na godzinę, w 2013 roku na ul. Solnej wyniesie 4 630 P/h. Procentowy wzrost przepustowości drogi w stosunku do wariantu obecnego wyniesie 117%.

 

W wariancie bezinwestycyjnym analizowany odcinek, stanowi droga jednojezdniowa (ulica główna o dwóch pasach ruchu, o szerokości jezdni 7,2 – 7,5 m). Przepustowość drogi dla wariantu WO, definiowana jako największa liczba jednostek (pojazdów), którą może przepuścić przekrój drogi (w obu kierunkach) w jednostce czasu, wyrażona w pojazdach rzeczywistych na godzinę, wynosi 2130 P/h.

 

W wariancie inwestycyjnym odcinek stanowić będzie droga dwujezdniowa (ulica główna, droga dwujezdniowa o szerokości jezdni 7 m w klasie G 2/2). Projektowana przepustowość drogi o takich parametrach wynosi 5200 P/h. Ponieważ jednak na projektowanej drodze miejscami pojawią się odcinki bez pasa zieleni oddzielającego dwa kierunki ruchu, zgodnie z założeniami technologicznymi projektowana przepustowość drogi jest niższa i wynosi 4630 P/h. Procentowy wzrost przepustowości drogi w stosunku do wariantu obecnego wyniesie 117%. 

Naszą witrynę przegląda teraz 160 gości i 1 użytkownik 

Newsletter

Newsletter drogadoportu.kolobrzeg.eu to codziennik informacyjny na Twoją skrzynkę pocztową.Ankieta - poznajmy Twoją opinię

Poprawa dostępności do Portu?

Odciąży ruch drogowy w mieście - 40.5%
Usprawni tranzyt przez miasto - 38.1%
Nic nie zmieni - 21.4%

Kanał RSS kolobrzeg.pl

No feed to display

Statystyki

  • Użytkowników : 4698
  • Artykułów : 33
  • Zakładki : 13
  • Odsłon : 129627