http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3463871.jpg http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/2283082.jpg http://drogadoportu.kolobrzeg.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/8439843.jpg

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Email Drukuj PDF

Zakres przedmiotowy projektu

Zakres przedmiotowy projektu podzielono na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczono

 • Realizacja inwestycji, w tym:
  • roboty drogowe
  • sygnalizacja świetlna
  • roboty inżynieryjne
  • roboty sanitarne
  • roboty elektryczne
  • roboty telekomunikacyjne
  • zieleń
 • Obsługa geotechniczna i geodezyjna
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Promocja projektu
 • Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu)

Do wydatków niekwalifikowalnych zaliczono koszty związane z:

 • Przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania
 • Sporządzeniem Studium Wykonalności wraz z analizą finansową
 • Odszkodowaniami i robotami przygotowawczymi i wykup gruntów
 • Zarządzaniem projektem w tym:
  • Wdrażanie projektu
  • Nadzór autorski
  • Ekspertyzy, doradztwo finansowe lub techniczne

Parametry i części składowe:

Przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne:

 • odcinek trasy w ciągu ulic Solna, Żurawia, Toruńska (do skrzyżowania z nowoprojektowaną)
  Klasa drogi - ulica główna G2/2; Prędkość projektowa - Vp = 60 km/h; Prędkość miarodajna = 70 km/h; Szerokość jezdni - 2 x 7,0m; Szerokość obustronnych chodników - 2,0m; Szerokość jednostronnej ścieżki rowerowej - 2,5 m; Kategoria ruchu - KR 5
 • odcinek nowoprojektowany od ul. Toruńskiej do ul. 6 Dywizji Piechoty
  Klasa drogi - ulica główna G 2/2; Prędkość projektowa - Vp = 60 km/h; Prędkość miarodajna (dla klasy G) - Vm = 70 km/h; Szerokość jezdni - 2x7,Om; Szerokość obustronnych chodników - 2,0m; Szerokość jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej - 2,5 m; Kategoria ruchu - KR 5
 • odcinek nowoprojektowany od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ulicami Grzybowską, Starynowską, Obozową
  Klasa drogi - ulica zbiorcza Z 2/1; Prędkość projektowa - Vp = 50 km/h; Prędkość miarodajna - Vm = 60 km/h
  Szerokość jezdni - 2x4,5m; Kategoria ruchu - KR 4
 • odcinek ul. Grzybowskiej, Starynowskiej, Obozowej
  Klasa drogi - ulica zbiorcza Z; Prędkość projektowa - Vp = 50 km/h; Prędkość miarodajna - Vm = 60 km/h; Szerokość jezdni - 2x3,5m; Kategoria ruchu - KR 4
 • odcinek ul. Jasnej
  Klasa drogi - ulica lokalna L; Prędkość projektowa - Vp = 40 km/h; Prędkość miarodajna - Vm = 60 km/h; Szerokość jezdni - 2x3,5m; Kategoria ruchu - KR 4
 • odcinek ul. Matejki
  Klasa drogi - ulica lokalna L; Prędkość projektowa - Vp = 40 km/h; Prędkość miarodajna - Vm = 60 km/h Szerokość jezdni - 2x3,Om; Kategoria ruchu - KR 3

Zaprojektowano dwustronne pochylenia poprzeczne każdej z jezdni o wartości 2%.

W ramach zadania zaprojektowano skrzyżowania:

 • ul. Solna, Śliwińskiego, Bałtycka - przebudowa skrzyżowania z korektą łuków wyokrąglających, dodatkowe pasy ruchu dla skrętów w lewo, sygnalizacja świetlna
 • ul. Solna, Kielecka - przebudowa skrzyżowania, korekta łuków wyokrąglających
 • ul. Solna, Jedności Narodowej, Żurawia - przebudowa skrzyżowania ze zwykłego na rondo dwupasmowe, średnica zewn. 40m
 • ul. Żurawia, Św. Macieja - przebudowa skrzyżowania - jako skrzyżowanie ze skrętem w prawo
 • dwa kolejne skrzyżowania - jako skrzyżowania ze skrętem w prawo, wg planu zagospodarowania terenu przyległego
 • ul. Żurawia, ul. Jasna - przebudowa skrzyżowania ze zwykłego na rondo dwupasmowe, średnica zewn, 40 m,
 • ul. Żurawia, ul. Toruńska, ul. nowoprojektowana - budowa skrzyżowania typu rondo dwupasmowe, średnica zewn, 55 m,
 • ul. Toruńska, ul. Grzybowska, ul. Starynowska, ul. Obozowa - przebudowa skrzyżowania ze zwykłego na rondo, średnica zewn. 30 m,
 • ul. nowoprojektowana, ul. 6 Dywizji Piechoty - budowa skrzyżowania skanalizowanego jako rozwiązania tymczasowego do czasu budowy ETAPU III inwestycji.

W ramach zadania zaprojektowano również przebudowę ul. Matejki na całej długości. Przebudowany zostanie również istniejący zjazd do remizy straży pożarnej, który zostanie przecięty nowobudowanym układem komunikacyjnym. Pasy ruchu na ulicy Solnej, Żurawiej zaprojektowano o szerokości 3,5m, pasy ruchu dla skrętu w lewo o szerokości 3,0 m. Wzdłuż ulic Solnej, Żurawiej, zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m oraz obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,Om. W rozwiązaniu wysokościowym zaprojektowano pochylenia podłużne w zakresie od 0,3% do 7%.

Konstrukcje nawierzchni:

 • Projektowane konstrukcje nawierzchni przyjęto dla najbardziej niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, występujących w podłożu: głębokość przemarzania gruntu h=1,0m; grunty wysadzinowe; warunki wodne - przeciętne; grupa nośności podłoża - G4.

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:

 • W przypadku występowania w podłożu gruntowym, pod budowę nasypów bądź też pod budowę konstrukcji nawierzchni, nasypów niekontrolowanych, które nie nadają się do bezpośredniego posadowienia, należy dokonać wymiany gruntów na grunty nośne, a w przypadku dużej miąższości gruntów nienośnych, należy przewidzieć wzmocnienie podłoża gruntowego materacem z geosiatek.
 • Nawierzchnie ulic zaprojektowano obramowane krawężnikiem betonowym typu ciężkiego, posadowionym na ławie betonowej z betonu B15. Na pierścieniach wewnętrznych skrzyżowań typu rondo zaprojektowano krawężniki kamienne łukowe o promieniach dostosowanych indywidualnie do każdego promienia.
 • Nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych zaprojektowano obramowane obrzeżem betonowym, posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • balustrady
 • słupki wygrodzeniowe
 • bariery energochłonne SP06/4 - jako działanie prowadzące do poprawy warunków akustycznych na terenach przyległych do inwestycji zaprojektowano 2 ekrany akustyczne: pierwszy wzdłuż ulicy Solnej o długości 219 m i wysokości 4,5m, drugi wzdłuż nowoprojektowanej ul. Toruńskiej o długości 290 m i wysokości 4,5m.

Projektuje się odwodnienie ulicy poprzez system wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej, z której wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach zostaną odprowadzone do lokalnych odbiorników - rowów melioracyjnych lub istniejącej kanalizacji deszczowej.

Projektuje się następujące obiekty inżynierskie:

 • most nad Kanałem Drzewnym; przepusty dla cieków wodnych-kanałów melioracyjnych oraz dla ciągu pieszo-rowerowego; mury oporowe; ekran akustyczny. Istniejący most nad Kanałem Drzewnym jest przeznaczony całkowicie do rozbiórki.
 • ogólne gabaryty mostu: długość całkowita w osiach podparć - 25,0 m; szerokość całkowita obiektu - 23,1 0 m; szerokość jezdni na obiekcie 0,5+4x3,5+0,5=15,0m; spadek poprzeczny daszkowy - 2%; chodnik ze spadkiem w stronę jezdni 3% - 2m+4,50m. Most zostanie wyposażony na krawędziach w balustradę stalową, a przy krawędziach jezdni w barierę energochłonną sztywną. Zaprojektowano przejście dla pieszych pod jezdnią jako przepust ramowy z blach falistych opartych na żelbetowych fundamentach, Obok przejścia projektuje się identyczny przepust oparty na wspólnym fundamencie w celu przeprowadzenia projektowanego rowu melioracyjnego.

Gospodarka zielenią, projekt zieleni

 • Zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym zostanie usunięta. W ramach projektu zieleni przewidziane zostaną dodatkowe nasadzenia kompensacyjne.

Miejsca postojowe

 • Projekt zakłada wykonanie ciągu miejsc postojowych przy ulicy Matejki. Miejsca postojowe składały się będą z 104 miejsc zwykłych oraz 12 dla niepełnosprawnych. Miejsca postojowe będą otoczone projektowaną zielenią niską i wysoką. Miejsca postojowe utworzone w okolicy ul. Żurawia i ul. Matejki mają zapewnić płynność ruchu drogowego na ul. Żurawiej, która mogłaby być zakłócona przez samochody dostawców i klientów parkujących przy znajdujących się tam zakładach usługowych oraz osób zamieszkujących przy tych ulicach.

Roboty rozbiórkowe

 • Dla realizacji inwestycji konieczne będą rozbiórki: budynków na ul. Żurawiej po stronie prawej; istniejącej nawierzchni ulic Solnej, Żurawiej, Toruńskiej i części ul Obozowej; nawierzchni istniejącej ulicy Solnej; mostu nad Kanałem Drzewnym.

Roboty ziemne

 • Przewiduje się prowadzenia robót ziemnych związanych z: wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi, budową nasypów na dojazdach do mostu, zdjęciem i nałożeniem humusu i wymianą gruntów w miejscach zalegania gruntów nienośnych. Projektuje się umocnienie skarp korpusu drogowego, terenów zielonych poprzez humusowanie z obsianiem mieszanką traw. Skarpę nasypu kolejowego należy umocnić darniną. Zakłada się możliwość wykorzystania części gruntu wykopowego do budowy nasypów po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. Dopuszcza się ulepszenie gruntów celem doprowadzenia ich do parametrów pozwalających na ponowne wbudowanie.

Instalacje oświetleniowe

 • Istniejące słupy oświetleniowe kolidujące z inwestycją przewidziane są do demontażu i nieodpłatnemu przekazaniu właścicielowi, a zasilające je linie energetyczne przewidziano do unieczynnienia. W miejsce istniejącego oświetlenia projektuje się słupy stalowe proste o wysokości 12m.
 • Ponadto w terenie objętym inwestycją występują następujące sieci podziemne wymagające przebudowy wg. opracowanej dokumentacji technicznej:
  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy Dn 0,20 m
  • przewód tłoczny ścieków sanitarnych Dn 400 mm
  • kanalizacja deszczowa o średnicy Dn 0,30 m
  • sieci wodociągowe o średnicy Dn 100 mm do 350 mm
  • sieci gazowe średniego ciśnienia o średnicy Dn 50 do 200 mm
  • sieci gazowe niskiego ciśnienia o średnicy Dn 80 mm
  • kable energetyczne
  • kable teletechniczne

Naszą witrynę przegląda teraz 120 gości i 1 użytkownik 

Newsletter

Newsletter drogadoportu.kolobrzeg.eu to codziennik informacyjny na Twoją skrzynkę pocztową.Ankieta - poznajmy Twoją opinię

Poprawa dostępności do Portu?

Odciąży ruch drogowy w mieście - 40.5%
Usprawni tranzyt przez miasto - 38.1%
Nic nie zmieni - 21.4%

Kanał RSS kolobrzeg.pl

No feed to display

Statystyki

 • Użytkowników : 4698
 • Artykułów : 33
 • Zakładki : 13
 • Odsłon : 129611